تبلیغات
red love - ادامه
red love

مدیر وبلاگ : asal roohi

ادامه

سه شنبه 27 بهمن 1388  ساعت: 12:06 ق.ظ

نظرات() 

درس 7 جمله ی ساده و انواع آن
دانستنی های درس ( 7 )

یادآوری: جمله ی مستقل، جمله ای است كه معنی و پیام آن كامل است. جمله ی مستقل، دو نوع است: ساده و مركب.
جمله ی مستقل ساده، جمله ای است كه معنی آن با داشتن یك فعل، كامل است؛ مثال: او هم آمد.
جمله ی مستقل مركب، جمله ای است كه معنی آن دست كم با داشتن دو فعل، كامل است؛ مثال: اگر آمد، پیغام مرا به او برسان.  « تعداد اجزای اصلی جمله ی ساده »

تعداد اجزای اصلی جمله را فعل جمله تعیین می كند، یعنی، برای تشخیص این كه جمله چند جزء اصلی دارد، باید به فعل جمله توجه كرد.
جمله ی ساده، حداقل 2 جزء و حداكثر، 4 جزء دارد.
   « ساختمان انواع جمله های ساده »

1- جمله ی دوجزئی: ساختمان جمله ی دو جزئی به این صورت است: نهاد + فعل ناگذر نمودار جمله ی دوجزئی با فعل ناگذر، همراه با مثال:

جمله

نهاد گزاره
گروه اسمی گروه فعلی
گل شکفت
  ایستاده بودیم
  خواهید رفت
 

2- جمله ی سه جزئی
ساختمان جمله ی سه جزئی با توجه به فعل، سه گونه است:
« سه جزئی با مفعول، سه جزئی با متمم و سه جزئی با مسند »

الف) جمله ی سه جزئی با مفعول
ساختمان جمله ی سه جزئی با مفعول، چنین است: نهاد + مفعول + فعل
مثال: نثر فنی + طرفدار + ندارد.


ب) جمله ی سه جزئی با متمم
ساختمان جمله ی سه جزئی با متمم، چنین است: نهاد + متمم + فعل
مثال: ایران + به دانشمندان خود + می نازد.
ایرانیان + به سپاه اسلام + گرویدند.

پ) جمله ی سه جزئی با مسند
ساختمان جمله ی سه جزئی با مسند، چنین است: نهاد + مسند + فعل
مثال: این داستان + تكراری + است.
حرفه ی اصلی اش + روزنامه نگاری + بود.

یادآوری: جمله در صورتی سه جزئی با مسند است كه فعل آن، اسنادی ( ربطی ) باشد. فعل های اسنادی، عبارتند از: فعل های مصدر بودن، شدن، و هم معنی شدن، یعنی گشتن و گردیدن در همه زمان ها، مانند هوا سرد است / بوده است / خواهد بود / باشد / شده است / می شد / شده باشد / گردید / گردیده بود / خواهد گشت / گشته است و ...
   معرفی جمله ی سه جزئی اسنادی با متمم:

گاهی در جمله ی سه جزئی اسنادی، به جای مسند، متمم می آید. به مثال های زیر توجه كنید.

سه جزئی اسنادی با مسند

 

 

سه جزئی اسنادی با متمم

 

فلانی « ساکن این محل» است = فلانی « از ساکنان این محل» است
ایشان « دوست شما» بودند = ایشان « از دوستان شما» بودند
این پارچه« ابریشمی» است = این پارچه از «ابریشم» است
 


  شباهت و تفاوت های « متمم قیدی » و « متمم اجباری »

• متمم قیدی و متمم اجباری از نظر ساخت و شکل ظاهری ، مانند هم اند ، یعنی ، هر دو با حرف اضافه می آیند ؛ اما تفاوت آن ها در این است که : متمم قیدی را می توان از جمله حذف کرد یا تعداد آن را در جمله زیاد کرد اما متمم اجباری را نمی توان از جمله حذف کرد ؛ برای مثال ، در جمله ی « منوچهر با اتوبوس آمد » ، « با اتوبوس » متمم قیدی جمله است زیرا می توان آن را حذف کرد یا در کنار آن ، متمم دیگری آورد ، مثلاً « منوچهر با اتوبوس از مدرسه به خانه آمد . » ولی در جمله ای نظیر « با دانایان درآمیز » نمی توان « با دانایان » را حذف کرد زیرا جمله ناقص می شود .    • راه دوم تشخیص متمم قیدی از متمم اجباری

• متمم قیدی ، حرف اضافه ی خاصی ندارد ؛ مثلاً در جمله ی « علی به خانه رفت » به خانه متمم قیدی است و می توان در جمله های دیگر ، حروف اضافه ی دیگری برای آن به کاربرد و گفت : « علی از خانه رفت » / « علی تا خانه رفت » / « علی در خانه رفت » / « علی به سوی خانه رفت » اما متمم اجباری ، حرف اضافه ی اختصاصی دارد ؛ برای مثال ، در جمله ی « او از شما رنجید » ، « شما » متمم اجباری است زیرا نمی توان حرف اضافه ی آن را عوض کرد و مثلاً گفت « او به شما رنجید ! »
• نکته : نام دیگر « متمم قیدی » ، « متمم اختیاری » است زیرا قابل حذف است .
• نکته : در کتاب زبان فارسی ، منظور از کلمه ی « متمم » به تنهایی ، متمم اجباری ( متمم فعل ) است .
   « برخی از مصدرها که فعل آن ها ، متمم می خواهد ، همراه با حرف اضافه ی اختصاصی متمم ها »

مصدر حرف اضافه اختصاصی متمم
اندیشیدن ، بالیدن ، نازیدن ، برازیدن ، برخوردن ، پرداختن

پیوستن ، تاختن ، چسبیدن ، گرویدن ، نگریستن

به
جنگیدن ، در آمیختن ، ساختن ، ستیزیدن ، آمیختن با
پرهیزیدن ، ترسیدن ، رنجیدن ، گذشتن از
گنجیدن در
شوریدن بر


  • چند مثال :

- من به تو می اندیشم ( تو --> متمم فعل )
- با دشمن جنگید ( دشمن --> متمم فعل )
- از گناه می پرهیزد ( گناه --> متمم فعل )
- بر دشمن شورید --> ( دشمن --> متمم فعل )
   3- جمله ی جهار جزئی

ساختمان جمله ی چهار جزئی با توجه به فعل ، چهار نوع است :
« چهار جزئی با مفعول و متمم ، چهار جزئی با مفعول و مسند ، چهار جزئی با متمم و مسند و چهار جزئی دو مفعولی »
   الف ) جمله ی چهار جزئی با مفعول و متمم

ساختمان جمله ی چهار جزئی با مفعول و متمم ، چنین است : نهاد + مفعول + متمم + فعل
مثال : گل های رنگارنگ + جلوه ی بی مانندی + به شهر + می داد .
ــــ + این ها را + از کتاب فروشی + خریدی ؟
ــــ + این درس را + از آن بزرگوار + آموختم.
پرستار+ شیر را+ به بچه + داد.
   برخی از مصدر ها که فعل آن ها ، مفعول متمم می خواهد، همراه با حرف اضافه ی اختصاصی آن ها

مصدر حرف اضافه اختصاصی متمم
آموختن(تعلیم دادن) ، آویختن ، افزودن ، آلوده ، بخشیدن ،

دادن ، پرداختن (دادن) ، پیوستن ، چسباندن ، سپردن ،

فروختن ، گفتن

به
اندوختن ، آمیختن ، سنجیدن با
پرسیدن ، ترساندن ، خریدن ، دزدیدن، ربودن ، رهاندن ،

شنیدن ، کاستن ، گرفتن ، آموختن ( فرا گرفتن)

از
گنجاندن در
 

• چند مثال :
- دیوار را با گل اندود .
- آدرس شما را از من پرسید .
- لباس ها را در کمد گنجاند .
   ب ) جمله ی چهار جزئی با مفعول و مسند

ساختمان جمله ی چهار جزئی با مفعول و مسند ، چنین است : نهاد + مفعول + مسند + فعل
• چند مثال : باران + هوا را + سرد + گردانید .
• مردم ایران + حافظ را + لسان الغیب + می خوانند .
• حافظ + خود را + رند + می داند .
• کار و تلاش مداوم + او را + شاگرد اول دبیرستان + کرد .
• اغلب جمله های چهار جزئی با مفعول و مسند ، جمله های سه جزئی با مسند اند که دارای جز مفعول هم شده اند ؛ برای نمونه :

باران

هوا را

سرد

گردانید /

هوا

سرد

گردید

نهاد

مفعول

مسند

فعل  

نهاد

مسند

فعل

مردم ایران

حافظ را

لسان الغیب

می خوانند

/

حافظ (در نظر مردم ایران)

لسان الغیب

است

نهاد

مفعول

مسند

فعل  

        نهاد

مسند

فعل
 


  « مصدرهای افعال جمله های چهار جزئی با مفعول و مسند »

- « گردانیدن » و مصدرهای هم معنی آن ، مانند « نمودن » ، « کردن » و « ساختن » .
مثال : کارخانه ها و ماشین ها هوای شهر ها را آلوده گردانیدند / ساختند / نمودند / کردند .

- « نامیدن » و مصدرهای هم معنی آن ، مانند « خواندن »،« گفتن » و« صدا کردن / صدا زدن »
مثال : حسین بن منصور را حلاج می نامیدند / می خواندند / می گفتند / صدا می زدند .

- « شمردن » و مصدرهای هم معنی آن ، مانند « به شمار آوردن » و « به حساب آوردن »
مثال : او را از اولیاء الله به شمار می آوردند / به حساب می آوردند .

- « پنداشتن » و مصدرهای هم معنی آن ، مانند « دیدن » ، « دانستن » و « یافتن » .
مثال : من او را دوست یک رنگی پنداشتم / دیدم / دانستم / یافتم .
   پ ) جمله های چهار جزئی با متمم و مسند

ساختمان جمله های چهارجزئی با متمم و مسند ، چنین است : نهاد + متمم + مسند + فعل
مثال : اهل محل + به او + پهلوان + می گفتند .
تعداد جمله های چهار جزئی با متمم و مسند در فارسی ، اندک است .
   ت ) جمله های چهار جزئی دو مفعولی

ساختمان جمله های چهار جزئی دو مفعولی ، به این صورت است : نهاد + مفعول + مفعول + فعل
چند مثال : نقاش + دیوار را + رنگ + زد .
مادر + کودک را + غذا + داد .
او + مرا + درس زندگی + آموخت .
 

  جمله های استثنایی ( بی فعل )

• تعریف جمله های استثنایی : جمله هایی هستند که امروزه ، بدون فعل کاربرد دارند .
مثال : به خدا قسم ، خداحافظ ، توقف ممنوع ، تولدت مبارک و ...  انواع جمله های استثنایی :

 

1. جمله های یک جزئی استثنایی
مثال : سلام ، به سلامت ، به امید دیدار ، افسوس ، در پناه خدا ، به امید خدا و آفرین .

2. جمله های دو جزئی استثنایی
چنین جمله هایی تنها از دو گروه اسمی ساخته می شوند و گزاره ی آن ها بدون فعل می آید .
 

اگر فعل به جمله ی دو جزئی استثنایی برگردد ، جمله ی « سه جزئی با مسند » می شود ؛
مثال : شب ، خوش باد / دو دو تا ، چهار تا می شود .

تفاوت جمله هایی نظیر « شب خوش باد و ... » با جمله های معمولی ، مانند « هوا ، سرد است » ، « علی کتاب را آورد » و ... ، این است که فعل جمله های معمولی را نمی توان بدون قرینه حذف کرد .
   3. جمله های سه جزئی استثنایی

در چنین جمله هایی واژه ی « یعنی » وجود دارد که کار فعل را انجام می دهد و بین نهاد و گزاره ، رابطه برقرار می کند ، بنابراین واژه ی « یعنی » را معادل فعل « است » به حساب می آوریم .    • نمودار جمله ی سه جزئی استثنایی ، همراه با مثال :

   بیاموزیم :
موضوع : نشانه های جمع فارسی

• نشانه ی جمع مخصوص زبان فارسی ، « ها » و « ان » است .
• نشانه ی « ان » در شعر و نثر ادبی ، کاربرد بیش تری دارد ؛ نظیر آهوان ، ابروان و ...
• نکته ی بسیار مهم : گاهی « ان » ، نشانه ی جمع نیست و مفهوم دیگری دارد ؛ برای مثال :
« ان » در واژه ی « بامدادان» ، پسوند « زمان » است . ( بامدادان : هنگام بامداد )

« ان » در واژه ی « گیلان » ، پسوند ، « مکان » است . ( گیلان : محل سکونت مردم گیل )

« ان » در واژه ی « کوهان » ، پسوند « شباهت » است . ( کوهان : عضو شبیه کوه )

« ان » در واژه ی « خندان » پسوند « صفت حالیه » است . ( خندان : با حالت خنده )
   پاسخ های خود آزمایی درس « 7 »
1. جمله های زیر ، چند جزئی اند ؟

پاسخ : ( نهاد محذوف ) + نمونه هایی { از این شعر مردمی را } ( مفعول ) + خواهیم دید ( فعل ) .
( تذکر : « { در } بررسی ادبی دهه ی اخیر » متمم قیدی است و جزء اصلی جمله به حساب نمی آید.)

• شعر این دوره ( نهاد ) + پناه شکست خوردگان و نومیدان و از راه ماندگان ( مسند) + شده بود ( فعل )

• شعرای متعهد دهه ی چهل ( نهاد ) + شعر مبتذل مسلط بی مایه را ( مفعول ) + شعری بیمار ( مسند ) + می دانستند ( فعل )

• قالب ترجیع بند ( نهاد ) + متشکل { از تعدادی غزل } ( متمم ) + است ( فعل )
( تذکر : این جمله ، سه جزئی اسنادی با متمم است . )
   2. جمله های زیر را با تاویل ( برگرداندن ) جمله ی وابسته ، به یک جمله ی ساده تبدیل کنید و پس از آن ، تعداد اجزای هر یک از جمله ها را بنویسید .

پاسخ : 1 ) نویسندگانی که به افزونی تقسیم بندی ها علاقه ی زیادی داشته اند ، نوعی از ترجیع بند را که بند ترجیع آن در هر خانه متفاوت است ، ترکیب بند خوانده اند ) --> نویسندگان علاقه مند به افزونی تقسیم بندی ها ( نهاد ) + ترجیع بند دارای بند متفاوت { در هر خانه } را ( مفعول ) + ترکیب بند ( مسند ) + خوانده اند ( فعل ) .

2) گاهی شاعران مجاز بوده اند که با استفاده از اختیارات شاعری ، تغییراتی جزئی در وزن شعر ، اعمال کنند . --> شاعران مجاز به استفاده از اختیارات شاعری ( = شاعران { با امکان استفاده از اختیارات شاعری } ) ( نهاد ) + تغییرات جزئی { در وزن شعر } را ( مفعول ) + اعمال ( مسند ) + می کنند ( فعل ) .

3) هر جا شاعر تصویر سازی ، شعر را تا حد نازل ساده می کند ، معلوم می شود که مایه ی سخن ، از کیفیت والایی برخوردار نبوده است . --> ساده شدن تصویر سازی شعر { تا حد نازل } ( نهاد ) + معلوم کننده ی برخوردار نبودن مایه ی سخن شاعر { از کیفیت والا } ( مسند ) + بوده است ( فعل ) .
یا : ساده شدن تصویرسازی شعر ( نهاد ) + نشانه ی والا نبودن مایه ی سخن (مسند) + است ( فعل )
   3. برای هریک از واژه های زیر ، کدام علامت جمع مناسب تر است ؟

پاسخ : چشمه ها – گوسفند ها / گوسفندان – رودها – دیوارها – شهیدان – انسان ها .  

درس 8 نوشته های ادبی (1)
دانستنی های درس ( 8 )

یادآوری : « تفاوت نوشته های علمی و ادبی »
• در نوشته های علمی ، كلمات ، معانی حقیقی خود را دارند و نویسنده ، مقصود خود را روشن و صریح بیان می كند ، از این رو تناسب بین كلمات و دیگر آرایه های ادبی ، مورد توجه نویسنده نیستند اما در نوشته های ادبی ، نویسنده ، منظور خود را صریح و روشن بیان نمی كند ؛ به تناسب واژه ها با هم و دیگر آرایه های ادبی توجه دارد ؛ می كوشد تا با بیانی زیبا ، بر احساس و رفتار خواننده اثر بگذارد .
• نمونه ی نثر علمی --> متن های اصلی كتاب زبان فارسی .
• نمونه ی نثر ادبی --> صبح است . آفتاب مثل تشتی از طلای گداخته ، بر گوشه ی جهان گذاشته شده . فلك نقاش می خواهد عالم را طلایی كند اما هنوز دست به كار نشده ....  « امتیازات نثر ادبی بر نثر علمی ( = فایده ی نوشته ی ادبی ) »

• نكته : نثر ادبی ، عواطف خواننده را بر می انگیزد ؛ به اندیشه اش حركت می دهد و حتی به تغیر رفتار او منجر می شود .
نثر ادبی ، پایدار تر و ماندگار تر ، تاثیر بر انگیزتر و محصول خلاقیت است .
   « عوامل و عناصری كه سبب ارتقای نثر معمولی تا حد نثر هنری می شود . »

• نكته : عواملی كه نثر معمولی را به نثر هنری تبدیل می كنند ، عبارت اند از :
1. كاربرد هنری زبان
2. كاربرد صور خیال ( آرایه های ادبی )
3. بیان موثر و گیرا

( تذكر : در درس های 10 و 13 ، با عوامل دیگر آشنا خواهید شد )
• عواملی كه كاربرد زبان را هنری می كنند ، عبارت اند از :
1. انتخاب واژگان مناسب
2. ایجاد موسیقی در كلام با رعایت تناسب ها و تقارن ها
3. رعایت سادگی و طبیعی بودن زبان
4. الهام گرفتن از زبان مردم

• نكته : داشتن گنجینه ای غنی از واژگان و تعابیر مترادف و مناسب برای موقعیت های خاص ، سبب زیبایی آفرینی و تلقین و تاثیر عاطفی بیش تر بر خواننده می شود ، از این رو ، نویسنده باید در انتخاب واژگان مناسب ، دقت كافی داشته باشد .
   1) انتخاب واژگان مناسب

• نكته : نویسنده در انتخاب واژگان ( اسم ، فعل ، قید ، صفت و ... ) باید به موارد زیر توجه داشته باشد :
1. انتخاب واژگانی كه قدرت عاطفی و پیام رسانی آنها بیش تر است .
2. توجه به توانایی درك و فهم مخاطب .
3. پرهیز از تعبیر ها ، واژه ها و جمله هایی كه بار معنایی آن ها كم شده است .
4. پرهیز از واژه هایی كه كاربرد تاریخی دارند ؛ مانند سگالیدن ، خلیدن ، چنبر ، صعوه و ...
5. پرهیز از كاربرد واژه های بی هویت و بی اصالت ( كاربرد چنین واژه هایی ، نوجویی و نوگرایی نیست . )
6. توجه به آهنگ و موسیقی كلمات مترادف در بافت جمله .
7. استفاده از واژگان متفاوت و متنوع ، خصوصا در مورد فعل ها .
8. رعایت تناسب بین لفظ و معنا ( همچنان كه میان جسم و روح ، تناسب وجود دارد ، باید لفظ و معنی هم متناسب باشند . )
• نمونه ای برای نشان دادن تبدیل نثر معمولی به نثر ادبی ، با استفاده از « كاربرد هنری زبان »

خورشید طلوع کرد

{ گل خورشید شکفت
خورشید تبسم کرد
آن مهر جان فروز سر زد
 


  2) ساده نویسی

• یكی از ویژگی های آثار بزرگ ادبی ، ساده بودن زبان آن هاست . هر اندازه زبان یك نوشته ، ساده ، طبیعی ، بی تكلف و خالی از حشو باشد ، ارزش آن بیش تر می شود .    • نمونه ی نثر ساده و هنری :

« خرمشهر ... ! همه باز می گردند ؛ چشم از راه برمدار ! مرغ ها كه از صدای خمپاره ها رفتند ، باز می گردند ... باز نخل ها چترهای خود را خواهند جنباند ! ... »    3) استفاده از آرایه های ادبی

• « استفاده از موسیقی كلمات و رعایت تناسب ها و تقارن ها » ، در تاثیر معنی و مفهوم و نفوذ آن در ذهن خواننده نقش مهمی دارد . سخن خوش آهنگ ، اندیشه ها و احساسات نویسنده را آسان تر و سریع تر القا می كند .
• نمونه : یاشا نشست به انتظار طلوع ؛ به انتظار لحظه ای كه دستی ناپیدا از پس كوه های دور ، آن سینی زرین ، مشت مشت به دشت بپاشد . طلوع را از پشت پرده ی اشك دیدن ، زیباست ... »
(--> تكرار آشكار چند واج به ویژه / س / ، / ش / ، / ن / و / ر / كه در جمله های مشخص شده ، واضح تراند. )
• « ساخت تركیب های زیبا » ، از عوامل دیگر زبانی است كه به نثر ، جلوه وجلا می بخشد.
• نمونه : صدایی و هم انگیز و درشتناك از انتهای حنجره ای برخاست و سكوت پنجره ها را با نعره ی سنگ شكست .
   4) الهام گرفتن از زبان مردم و بهره گیری از تعبیرهای كنایی ، استعاره ها ، مثل ها و ....

• نمونه : « ... در میان مسافران ، كار من از همه زارتر بود چون كه سایرین ... به زور چماق هم بند كیسه شان باز نمی شد و جان به عزرائیل نمی دادند و رنگ پولشان را كسی نمی دید ... » 

بیاموزیم :
موضوع : واج میانجی

• نكته : گاهی پس از اضافه شدن تكواژی به تكواژ دیگر ، برای تلفظ آسان تر ، واجی بین آن ها اضافه می شود كه به آن واج میانجی می گویند .
• چند مثال : آشنا + ان --> آشنایان / تشنه + ی --> تشنگی / نیا + ان --> نیاكان
سبزی + ات --> سبزیجات / هفته + ی --> هفتگی / پله + ان --> پلكان
پا + من --> پای من / نامه + زیبا --> نامه ای زیبا
در واژه های بالا ، « ی » ، « گ » ، « ج » ، واج میانجی اند .
( توضیح كتاب درسی : هرگاه دو مصوت در كنار هم قرار گیرند ، با هم تلفظ نمی شوند و لازم است كه یك صامت بین آن ها قرار گیرد . به این صامت ، واج میانجی گفته می شود . )  پاسخ های خود آزمایی درس ( 8 )  1. در نوشته ی زیر كاربرد زبان هنری را نشان دهید ؟
« ... بر لبان عبوس و تیره ی افق ، لبخندی از نور شكفت و از ستیغ كوهستان شرق ، آفتابی كه سال ها پیش در دریای مغرب رو نشست ، برخاست و پاره های هراسان شب های شب اندر شب را به دور دست ها راند و بر حرای جاهلیت سیاه من ، بر قلب امی من ، پرتو سبز الهامی فروتابید وجاده ای از نور ، هم چون کهکشان در برابرم ، از من تا صبحگاه بر پهنه کویر کشیده شد. لحظه ای درنگ کردم ، لحظه ای که پانزده سال طول کشید . مسحور این اعجازهای شگفت!حالتی همانند هراس و تردید و اشتیاق پیامبر در نخستین صاعقه ای که وحی بر جانش زد... »
(کویر دکتر علی شریعتی)

پاسخ :
1) واژگان انتخاب شده ، تاثیر عاطفی زیادی دارند .
2) تعبیرها ، جمله ها و واژه ها زیبا و بدیع اند ، نظیر لبان عبوس افق ، شكفتن لبخند نور ، پاره های هراسان شب های شب اندر شب و تابش پرتو سبز الهام ، لحظه ای پانزده ساله و صاعقه ی وحی .
3) پرهیز از واژه های بی هویت و بی اصالت و واژه هایی كه كاربرد تاریخی دارند .
4) خوش آهنگی و گوش نوازی كلمات .
5) بهره گیری از واژه های متفاوت و متنوع ؛ نظیر عبوس ، ستیغ ، پهنه و درنگ .
   2. در جمله های زیر ، زمان فعل ها را بنویسید .
آن چه در نظام آموزشی ما به عنوان ادبیات به دانش آموز یاد داده می شود،قطعاتی است که گاهی تنها به دلیل دشوار بودن برای درج در کتابهای درسی برگزیده شده است.هدف آموختن ادبیات به دانش آموز باید این باشد که قوه ای در او پدید آید که بتواند از سر این عبارات دشوار بگذرد و به معنایی که در پس آن هاست، برسد و این جز با ایجاد انس با ادبیات در دانش آموز میسر نیست.

پاسخ :
آن چه در نظام آموزشی ما به عنوان ادبیات به دانش آموز یاد داده می شود(مضارع اخباری) ، قطعاتی است(مضارع اخباری) كه گاهی تنها به دلیل دشوار بودن برای درج در كتاب های درسی برگزیده شده است(ماضی نقلی) .

هدف آموختن ادبیات به دانش آموز باید این باشد(مضارع التزامی) كه قوه ای در او پدید آید(مضارع التزامی) كه بتواند(مضارع التزامی) از سر این عبارات دشوار بگذرد(مضارع التزامی) و به معنایی كه در پس آن ها ست(مضارع اخباری) ، برسد(مضارع التزامی) و این ، جز با ایجاد انس با ادبیات در دانش آموز میسر نیست(مضارع اخباری) .
   3. یكی از واژگان داخل كمانك را انتخاب كنید . ( در انتخاب واژه ها آزادید )

پاسخ : به ! چه صبح ( زیبایی – قشنگی – خوبی ) است . ( تمام – همه – سرتا سر ) شب ، ماه ( جلوه فروخته – خودنمایی كرده – حركت كرده ) ، اكنون شرمنده ، از گوشه ی میدان ( به در می رود – فرار می كند – می گریزد ) . ( نیمی – نصفی – بخشی ) از صورتش پیداست . ستارگان همه گریخته اند مگر چند دانه كه وفا به جا آورده  و هنوز ماه را ( رها – ول – یله ) نكرده اند . ( شاه جهان – خورشید عالمتاب – آفتاب ) از ( آرامگاه – مقر – نهان خانه ) خود بیرون می آید. موجودات ، همه با شور و ذوق ، منتظر و نگران اند .
پرده ی ( ساحره – جادوگر – شعبده باز ) صبح ، گسترده شده است . از یك طرف ، ذرات لاجوردی و از طرف دیگر ، ذرات طلایی سخت در هم ریخته و از افق ( كبود – تیره – سیاه ) تا افق ( سرخ – قرمز – لعل فام ) ، هزاران رنگ ( ساخته اند – درست كرده اند – آورده اند )
درختان ( بر پا ایستاده اند – صف كشیده اند – قامت افراشته اند ) و نسیم صبگاهی ، همچو كمان ( نرم – خشن – زبر ) استادی كه برای دل خود ساز می زند ، بر شاخ و برگ ها ( می گذرد – عبور می كند – می رود ) و آوازهای آسمانی و نغمه های جان پرور ( می نوازد – می خواند – سر می دهد ) .

 


  4.برای هر یك از واژگان زیر ، سه مترادف با بارهای معنایی متفاوت بنویسید .
مثال : عمیق ، گود ، ژرف

پاسخ :
1) وسیع --> گسترده ، فراخ ، پهن ، باز ، گشوده
2) انداختن --> افكندن ، فروافكندن ، رها كردن از دست
3) كم كم --> به تدریج ، تدریجا ، اندك اندك
4) ایستادن --> توقف كردن ، درنگ كردن ، ماندن
5) آرام --> آهسته ، یواش ، بی صدا ، با تأنی
6) گذاشتن --> ردشدن ، عبور كردن ، پشت سر نهادن
7) خشمگین --> عصبانی ، برافروخته ، كلافه
8) نابینا --> كور ، اعمی ، روشن دل
   5. كلمات زیر را با « ان » جمع ببندید ونوع صامت های میانجی آن ها را مشخص كنید .

پاسخ :
پله --> پلكان ( ك )
دانا --> دانایان ( ی )
سخن گو --> سخن گویان (ی)
گرسنه --> گرسنگان (گ)
 

نوشته شده توسط:asal roohi

ویرایش:--

http://sibcbt.ru/gosty
یکشنبه 18 فروردین 1398 12:14 ب.ظ
オメガコピー、定番モデルオメガ時計のスーパーコピー、最高級Nランクのオメガスーパーコピー,オメガ韓国スーパー
https://www.philaahzophy.com/tag/qlipmedia/
شنبه 17 فروردین 1398 12:32 ب.ظ
ブランドコピー - ブランド財布コピー通販、ブランドコピー ...
Buy cialis
یکشنبه 19 فروردین 1397 12:15 ق.ظ

Thank you. Awesome stuff.
canadian discount cialis precios de cialis generico buy online cialis 5mg acheter du cialis a geneve does cialis cause gout calis cialis online nederland we choice cialis uk cialis 100 mg 30 tablet cialis lilly tadalafi
Alphonso
پنجشنبه 16 آذر 1396 09:10 ب.ظ
Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering
if you get a lot of spam comments? If so how do you reduce it,
any plugin or anything you can advise? I get so much lately it's
driving me insane so any support is very much appreciated.
Nintendo giveaway
سه شنبه 7 آذر 1396 07:20 ب.ظ
برای من یک وبسایت قابل توجه است که برای دانش من طراحی شده است.
با تشکر admin
cam4 com free tokens generator v1.3 exe
دوشنبه 6 آذر 1396 08:06 ب.ظ
هی اونجا! من می دانم که این مسئله بسیار جدی است اما من می خواهم بپرسم.
آیا علاقه مند به تبادل لینک یا شاید مهمان نوشتن یک مقاله وبلاگ یا بالعکس هستید؟
وبسایت من موضوعات زیادی از موضوعات مشابه شما را در بر میگیرد و من فکر میکنم که ما میتوانیم از هر یک از آنها سود ببریم.

اگر اتفاق می افتد علاقه مند است، لطفا به من ایمیل ارسال کنید.
منتظر شنیدن از شما هستم! در هر صورت وبلاگ خیلی جالبی هست!
are psychics real
سه شنبه 30 آبان 1396 08:57 ب.ظ
سلام، من آرزو می کنم که برای این وبلاگ به جدیدترین ها بپیوندم
به روز رسانی، بنابراین کجا می توانم آن را انجام دهم لطفا کمک کنید.
std testing price
چهارشنبه 17 آبان 1396 11:40 ب.ظ
Hmm هر کس دیگری با مشکلی با تصاویر در بارگیری این وبلاگ مواجه است؟

من سعی می کنم بفهمم که آیا مشکل من در پایان من و یا اگر باشد
این وبلاگ است. هر گونه بازخوردی قابل تقدیر است.
stds testing
شنبه 13 آبان 1396 10:48 ب.ظ
سلام، من فکر می کنم که من متوجه شدم که شما وبلاگ من را از من دیدن کردید
آمد به عقب به نفع؟ من سعی در پیدا کردن مسائل برای بهبود سایت من! من حدس می زنم آن را به اندازه کافی خوب است
از برخی مفاهیم خود استفاده کنید!!
best supplement insurance plans
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:05 ب.ظ
من به صاحب این صفحه وب بسیار سپاسگزارم
این قطعه فوق العاده نوشتن را در این مکان به اشتراک گذاشته است.
How can we increase our height?
شنبه 18 شهریور 1396 04:29 ق.ظ
As the admin of this web site is working, no question very
quickly it will be well-known, due to its feature contents.
xiaorecupero.hatenablog.com
سه شنبه 17 مرداد 1396 07:43 ق.ظ
You could definitely see your skills within the work you write.
The sector hopes for more passionate writers such as you who aren't afraid to say how they believe.
At all times follow your heart.
karolewasee.hatenablog.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 07:47 ق.ظ
We stumbled over here from a different page and thought I should check things out.

I like what I see so i am just following you. Look forward to exploring your web page repeatedly.
Estela
جمعه 16 تیر 1396 07:05 ب.ظ
Hello Dear, are you actually visiting this site daily, if so then you
will definitely obtain fastidious experience.
std testing centers
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 04:57 ق.ظ
چلیپا از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین در آیا واقعا نشستن خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر جملات شما موفق به من مؤمن متاسفانه تنها برای while.

من هنوز کردم مشکل خود را با جهش
در مفروضات و یک ممکن است را خوب به پر همه کسانی شکاف.
که شما که می توانید انجام من می بدون شک بود مجذوب.
Elliott
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 04:31 ق.ظ
Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you so much, However I am
going through issues with your RSS. I don't know the reason why
I am unable to subscribe to it. Is there anybody having the same RSS problems?
Anyone that knows the solution will you kindly respond? Thanx!!
Kathrin
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 06:02 ب.ظ
Hello to every one, the contents existing at this web site are in fact amazing for people experience, well,
keep up the good work fellows.
MOJI
یکشنبه 17 خرداد 1394 02:13 ب.ظ
NI3
ALI
یکشنبه 17 خرداد 1394 02:13 ب.ظ
KHOOBE
ARTEMIS
یکشنبه 17 خرداد 1394 02:12 ب.ظ
ARTEMIS
یکشنبه 17 خرداد 1394 02:08 ب.ظ
NICE
ARTEMIS
یکشنبه 17 خرداد 1394 02:06 ب.ظ
VERY GOOD
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آرشیو

آخرین پستها

نویسندگان

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

جستجو