تبلیغات
red love - ادامه
red love

مدیر وبلاگ : asal roohi

ادامه

دوشنبه 26 بهمن 1388  ساعت: 11:19 ب.ظ

نظرات() 


  درس 18 طنز پردازی
دانستنی های درس 18

تعریف « طنز »
• بیان غیر متعارف و خنده آور ، همراه با بزرگ نمایی كاستی ها و زشتی ها ، به منظور اصلاح آن ها طنز نامیده می شود .

• طنز ، با توجه به تعریف آن ، نوعی « نقد » محسوب می شود و تاثیر آن به مراتب بیش تر از انتقادهای جدی است .

• نویسنده زمانی انتقاد را به شوخی و طنز می آراید كه زبان جد ، اثر نمی گذارد .

• طنز پرداز با اغراق آمیز جلوه دادن امور ، حقیقت را در ذهن خواننده ، برجسته تر می كند .

• یكی از شیوه های ساخت طنز ، « بزرگ نمایی و اغراق در توصیف چهره ، حالات و خصایص انسان است .

• یكی دیگر از شیوه های ساخت طنز ، كش دار كردن یك موضوع یا ماجرا ست .

• گاهی نوشته ی طنز آمیز ، با حوادث وموضوعات عادی و معمولی زندگی آغاز می شود و یك باره از آن وقایع ، برای روشن كردن مسائل سیاسی و اجتماعی استفاده می شود .

• یكی دیگر از شیوه های طنز پردازی ، جا به جا كردن حوادث و وقایع است كه نتیجه ی آن ، بروز ایجاد حوادث خنده داری است .

• ازدیگر شیوه های ساخت طنز ، نقیضه پردازی ، یعنی تقلید از آثار ادبی است ؛ مانند نوشته ی طنز آمیز « قبض آب » در كتاب درسی

• گاهی در یك نوشته ی طنز آمیز ، نویسنده عمدا غلط املایی به كار می برد . در چنین مواردی ، هدف نویسنده ، بالا بردن قدرت طنز نوشته است ؛ مثلا نوشتن طنزیم كنندگان به جای تنظیم كنندگان.  مروری بر « شیوه های ساخت طنز »

1. جا به جایی در حوادث و زبان و اصطلاحات دوره های مختلف

2. بزرگ نمایی و اغراق در توصیف ویژگی های ظاهری و باطنی

3. كش دار كردن موضوع یا ماجرا

4. استفاده از موضوعات و حوادث عادی و معمولی برای تبیین مسائل سیاسی و اجتماعی .

5. نقیضه پردازی ( تقلید از آثار ادبی )

6. اشارات و اقتباس های ادبی .
   بیاموزیم :
موضوع : فرآیند واجی « افزایش »

• تعریف : فرآیند واجی افزایش : گاهی برای آسان تر شدن تلفظ ، میان دو مصوب ، یك صامت اضافه می كنیم به این پدیده ، فرآیند واجی افزایش می گوییم .    پاسخ های خود آزمایی درس ( 18 ) :  1. به كمك یكی از ضرب المثلهای زیر ، مطلبی طنز آمیز بنویسید .

پاسخ : با توجه به توضیحات زیر ، می توانید یك مورد را برای نگارش انتخاب كنید . كاربرد ضرب المثل « شتر در خواب بیند پنبه دانه » در مورد كسی است كه همیشه در رویا و خیال به آرزوهایش می رسد .

• کاربرد ضرب المثل « گنه کرد در بلخ آهنگری / به شوشتر زدند گردن مسگری » انتقاد از بی عدالتی در جامعه و کار قضاوت است .

• ضرب المثل به روباه گفتند : « شاهدت کو ؟ » گفت » « دمم ! » می تواند درباره ی کسی کاربرد داشته باشد که خطایی کرده و آن را انکار می کند و برای بی گناه نشان دادن خود ، کسی را به عنوان شاهد معرفی می کند که او نیز دست کمی از خودش ندارد !
   2. علاوه بر صامت « ی » ، چه صامت های دیگری ، مشمول قاعده ی افزایش می شوند ؟

پاسخ :
1. صامت همزه ( مثال : خانه ای ، نامه ات )
2. صامت ج ( مثال : سبزیجات ، کارخانه جات )
3. صامت د ( مثال : بدین « به این » ، بدان « به آن » )
4. صامت ک ( مثال : نیاکان ، پلکان )
5. صامت گ ( مثال : آزادگی ، بچگانه )
6. صامت و ( مثال : آهوان ، زانوان )
 


درس 19 دستور تاریخ ( 2 )
دانستنی های درس 19

ویژگی های « فعل » در متون گذشته
• برای ساخت « ماضی استمراری » علاوه بر شیوه ی امروزی « می + ماضی ساده » ، سه روش دیگر نیز معمول بوده است .
1 ) همی + ماضی ساده
2 ) ماضی ساده + ی
3 ) « همی » یا « می » یا « بـ » + ماضی ساده + ی  • برای ساخت « مضارع اخباری » ، علاوه بر شیوه ی امروزی « می + بن مضارع + شناسه » چهار شیوه ی دیگر زیر نیز معمول است :

1) بن مضارع + شناسه
2) « بـ » + بن مضارع + شناسه
3) « می » یا « همی » + « بـ » + بن مضارع + شناسه
4) همی + بن مضارع + شناسه
   • برای ساخت « مضارع التزامی » ، علاوه بر شیوه ی امروزی « بـ + بن مضارع + شناسه » ، از دو شیوه ی زیر نیز استفاده می شده است :

1) بن مضارع + شناسه
2) می + بن مضارع + شناسه
   • برای ساخت فعل « امر » علاوه بر شیوه ی معمول امروزی « بـ + بن مضارع + ید یا Ø » ، از روش می + بن مضارع نیز استفاده شده است .  « فعل دعا »

در شعر کهن و نثر کهت ، به صورت « بن مضارع + آ + شناسه » ، فعل « دعا » می ساخته اند .
گاهی در فعل دعا ، « ا » پس از شناسه می آمده است .
از فعل دعایی « بودن » ، و را حذف می کرده اند : بوَد --> بودا --> باد
گاهی در فعل دعایی « بودن » ÷س از شناسه ، « ا» اضافه شده است : بوَد --> بودا --> باد --> بادا
   بیاموزیم :
موضوع : فرآیند واجی « ابدال »

• تعریف فرآیند واجی ابدال : گاهی برخی واج ها به خاطر مجاور بودن ، ویژگی های هم را می پذیرند و یکسان می شوند به این فرآیند واجی ، « ابدال » گفته می شود .

• انواع ابدال :
1) ابدال در مصوت
2) ابدال در صامت
به مرور زمان ، واج « ـَـ » در پایان کلمات فارسی ، به « ـِـ » تبدیل شده است .
گاهی ابدال ، نمود نوشتاری پیدا می کند ؛ یعنی ، ابدال ، در نگارش هم رعایت می شود .
   پاسخ های خود آزمایی درس ( 19 )
1. معادل امروزی فعل های زیر را بنویسید .
گفتندی / همی خواست / شنیدستم / بدیدمی / می نویس / می بنوشت

پاسخ : می گفتند / می خواست / شنیده ام / می دیدم / { همیشه } بنویس / می نوشت  

درس 20 دستور خط فارسی ( 3 )
دانستنی های درس 20

ردیف نوع کلمه مثال توضیحات
1

ام - ای -

است ....

 

(صورت های تصریفی

فعل بودن)

خشنودم ، خشنودی ، خشنود است ،

خشنودیم ، خشنودید ، خشنودند

پاکم ، پاکی ، پاک است ،

پاکیم ، پاکید ، پاک اند

دانایم ، دانایی ، داناست ،

داناییم ، دانایید ، دانایند

دانشجویم ، دانشجویی ، دانشجوست ،

دانشجوییم ، دانشجویید ، دانشجویند

گوینده رادیو ام ، گوینده رادیویی ،

گوینده رادیوست ، گوینده رادیو ایم ،

گوینده رادیوید ، گوینده رادیواند

خسته ام ، خسته ی ، خسته است ،

خسته یم ، خسته اید ، خسته اند

اهل ری ام ، اهل ری ای ، اهل ری است ،

اهل ری ایم ، اهل ری اید ، اهل ری اند

قاضی ام ، قاضی ای ، قاضی است ،

قاضی ایم ، قاضی اید ، قاضی اند

 

کلمات مختوم به صامت منفصل +

ام ، ای ، ...

کلمات مختوم به صامت متصل +

ام ، ای ، ...

کلمات مختوم به / آ / + ام ، ای ، ...

 

کلمات مختوم به / او / + ام ، ای ، ...

 

کلمات مختوم به / -ُ / ام ، ای ، ...

 

 

کلمات مختوم به / - ِ / ام ، ای ، ...

 

کلمات مختوم به / اِیْ / +ام ، ای ، ...

 

کلمات مختوم به / اې / ام ، ای ، ...

 2 اَم ، اَت ، اَش

 

(ضمیر متصل

ملکی ، اضافی

و مفعولی )

 

 برادرم ، برادرت ، برادرش ،

برادرمان ، برادرتان ، برادرشان

کتابم ، کتابت ، کتابش ،

کتابمان ، کتابتان ، کتابشان

جیم ، جیت ، جیش ،

جیمان ، جیتان ، جیشان

عمویم ، عمویت ، عمویش ،

عمویمان ، عمویتان ، عمویشان

خانه ام ، خانه ات ، خانه اش ،

خانه مان ، خانه تان ، خانه شان

پی ام ، پی ات ، پی اش ،

پی مان ، پی تان ، پی شان

کشتی ام ، کشتی ات ، کشتی اش ،

کشتی مان ، کشتی تان ، کشتی شان

رادیو ام ، رادیو ات ، رادیو اش ،

رادیومان ، رادیوتان، رادیوشان

کلمات مختوم به صامت منفصل +

ام ، ات ، ...

کلمات مختوم به صامت متصل +

ام ، ات، ...

کلمات مختوم به / آ / + ام ، ات ، ...

 

کلمات مختوم به / او / + ام ، ات ، ...

 

کلمات مختوم به / - ِ / ام ، ات ، ...

 

کلمات مختوم به / اِیْ  / ام ، ات ، ...

 

کلمات مختوم به / اې/ +ام ، ات ، ...

 

کلمات مختوم به / -ُ / ام ، ات ، ... 

3

ای

ای خدا ، ای که

حرف ندا همیشه جدا از منادا نوشته

 می شود

4

این ، آن ،

همین ، همان

این جانب ، همان کس

کلمات مستقل به شکل جدا

نوشته می شوند

5 به

بدین ، بدان ، ...

بگفتم ، بنویسم ، بساز و بفروش

بلا عوض ، بعینه

به او گفتم

به سر بردن

به سختی کار می کند

منزل به منزل

سخن او به روز است

(( به )) در کلمات سه ردیف اول ،

پیوسته نوشته می شود .

 

 املای (( به )) در بقیه ی کلمات به

شکل جدا آموزشی تر است.

6 بی

بی گمان ، بی تردید

( استثنا : بیهوده ، بیزار )

معمولا جدا نوشته می شوند.
7 تر ، ترین

کوچک تر ، بزرگترین

( استثنا : بهتر ، کهتر ، مهتر ، بیشتر )

معمولا جدا نوشته می شوند.
8 چه

چه قدر ، چه طور ، چه سان و ....

( استثنا :  چرا و چگونه )

آن چه ، چنان چه

جدا نوشته می شوند. در صورتی که

این کلمه (( پسوند )) باشد ، معمولا پیوسته نوشته می شود :

باغچه ، بیلچه 

9 را

کتاب را ، وی را ، تو را

( استثنا : چرا ، مرا )

جدا نوشته می شود
10 که آن که ، چون که و ...

در متون شعری کلماتی مانند :

کین ، کآن ،کاندر و ...

پیوسته نوشته می شوند.

 

11

می و همی

می ورد ، همی گفت

بر خلاف متون قدیم امروز ((می))

و ((همی)) همه جا جدا نوشته

 می شود

12

ها

کتاب ها ، قلم ها

دردستورخط گذشته، نشانه ی حمع

((ها)) بیشتر متصل نوشته می شد.

جدا نویسی این کلمات آموزشی تر

است.

13 هم

همدم ، همراز ، همشهر(ی) ، همسر

هم کلاس ، هم طبقه ، هم نشین و ...

(استثنا : همسایه ، همشیره )

((هم)) با کلمات یک هجایی (بخشی)

معمولا پیوسته نوشته می شود و در

بقیه جداست.

14

ی

(نکره ،

مصدری

ونسبی)

جوانمردی ، دوستی ، خانه ای ،

تیز پی ای ، کشتی ای ، دانایی ،

دانشجویی ، خلای

به ترتیب کلمات مختوم به صامت

منفصل ، صامت متصل ،

/ -ِ / ، / اِ یْ / ، / اې / ، / آ / ،

/ او / ، / ٲ / ، ی

15

ی ، ء

(میانجی ،

بزرگ  و

کوچک )

دانای راز، سبوی آب ، خانه ی من ،

خانۀ من( به دو شکل ) ، رادیوی من ،

جلوی خانه  ، جلو ِ خانه (به دو شکل)

کشتی نوح ( بدون ((ی)) اضافه )

کلمات مختوم به / آ / ، / او / ، / -ِ / ،

/ - ُ / و / اَ و / + ی میانجی

 

در کلمات مختوم به / اَ یْ / و / اې /

+ ی میانجی ، ی میانجی

نوشته نمی شود

 

  درس 21 دستور خط فارسی ( 3 )
دانستنی های درس 21

 

برای هر گونه پژوهش ، ابتدا باید منابع آن را بشناسیم .
مراجع تحقیق ، به دو دسته ی كلی تقسیم می شوند :
الف ) نوشتاری
ب ) دیداری و شنیداری

مراجع تحقیق نوشتاری به دو دسته ی كلی تقسیم می شوند :
الف ) چاپی
ب ) غیر چاپی

مراجع تحقیقی نوشتاری غیر چاپی ، عبارتند از :
الف) نسخه های خطی
ب) اسناد املاك و احوال و اختراعات
پ ) سنگ نوشته ها
ت) طومارها و لوح ها
ث) پیمان نامه ها  مراجع تحقیق نوشتاری چاپی ، به سه دسته ی كلی تقسیم می شوند :

الف) كتاب ها
ب) مجلات و نشریات
پ) جزوات
   كتب مرجع به دو دسته ی كلی تقسیم می شوند :

الف) مراجع اصلی
ب) مراجع فرعی ( رابط)
   نكته ی بسیار مهم : مراجع « اصلی » عبارت اند از :

الف) فرهنگ ها
ب) دایره المعارف ها
پ) سال نامه ها
ت) اطلس های جغرافیایی
ث) سرگذشت نامه ها
   نكته ی بسیار مهم : مراجع « فرعی » (رابط) عبارت اند از :

الف) كتاب شناسی ها
ب) فهرست
پ) چكیده ها
ت) نمایه ها
مجلات و نشریات ، شامل « روزنامه ها ، هفته نامه ها ، ماهنامه ها ، فصل نامه ها ، گاهنامه ها و ویژه نامه ها » است .
   مراجع تحقیق « دیداری و شنیدار ی» عبارت اند از :

الف) افراد موثق و مطلع
ب) فیلم ، میكروفیلم ، عكس و اسلاید
پ) رایانه
ت) نوارهای صوتی و لوح های فشرده ( دیسكت )
   دایره المعارف

• دایره المعارف ، عنوان همه ی كتاب هایی است كه حاوی گزیده ای از همه ی رشته های علوم انسانی یا رشته ای معین است .

با توجه به تعریف بالا ، دایره المعارف ها به دو نوع كلی تقسیم می شوند : دایره المعارف عمومی ( چند دانشی) و دایره المعارف اختصاصی .
با توجه به تعریف بالا ، دایره المعارف ها به دو نوع كلی تقسیم می شوند : دایره المعارف عمومی ( چند دانشی ) و دایره المعارف اختصاصی .
« احصاء العلوم » اثر فارابی و « الفهرست » اثر ابن ندیم ، دایره المعارف های چند دانشی اند كه قرن ها پیش نگاشته شده اند .
 
نوشته شده توسط:asal roohi

ویرایش:دوشنبه 26 بهمن 138811:22 ب.ظ

foot problems
شنبه 25 شهریور 1396 07:25 ق.ظ
Terrific article! That is the type of information that are supposed to be
shared across the net. Shame on Google for now
not positioning this publish upper! Come on over and
discuss with my web site . Thanks =)
cheap psychic readings
یکشنبه 19 شهریور 1396 04:26 ب.ظ
اگر قصد دارید برای بهترین مطالب مانند من، فقط از این وبسایت بازدید کنید زیرا کیفیت آن را ارائه می دهد
محتویات، با تشکر
cheap phone psychic reading
یکشنبه 19 شهریور 1396 02:42 ب.ظ
ما یک گروه از داوطلبان هستیم و یک طرح جدید در جامعهمان باز میکنیم.
وب سایت شما با اطلاعات مفیدی برای کار به شما ارائه داد. شما یک کار چشمگیر و کل ما انجام داده اید
محله به شما سپاسگزار خواهد بود.
private std screening
یکشنبه 19 شهریور 1396 09:00 ق.ظ
من می دانم که این صفحه وب کیفیت را با توجه به مقالات و مقالات ارائه می دهد
داده های اضافی، آیا وب سایت دیگری وجود دارد که این اطلاعات را با کیفیت ارائه می دهد؟
std testing near me
یکشنبه 19 شهریور 1396 08:04 ق.ظ
هورا، این چیزی است که من برای آن جستجو کردم، چه چیزهایی!
اینجا در این وبلاگ وجود دارد، با تشکر از مدیر این وب سایت.
cheap phone psychics
یکشنبه 19 شهریور 1396 06:37 ق.ظ
سلام! آیا شما فکر می کنید اگر من وبلاگ خود را با گروه zynga من به اشتراک بگذارم؟
بسیاری از افرادی هستند که فکر می کنند محتوای شما واقعا از شما قدردانی می کنند.

لطفا بگذارید بفهمم به سلامتی
std screening near me
یکشنبه 19 شهریور 1396 03:59 ق.ظ
وبلاگ خوب! تم شما سفارشی ساخته شده است یا شما آن را از جایی دانلود کردید؟
یک طراحی مثل شما با چند صد هزار تومان واقعا وبلاگ من را پرش می کند
بیرون لطفا اجازه دهید من بدانم کجا تم را دریافت کردم.
خیلی ممنون
http://yolandalarger.jimdo.com/
سه شنبه 17 مرداد 1396 11:17 ق.ظ
fantastic issues altogether, you just gained a brand new reader.
What would you recommend in regards to your submit that
you made some days in the past? Any sure?
What causes the heels of your feet to burn?
یکشنبه 15 مرداد 1396 04:01 ب.ظ
Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to
say that I've really enjoyed browsing your blog posts.

In any case I'll be subscribing to your rss feed and
I hope you write again soon!
sheilahcrosbie.hatenablog.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 09:03 ق.ظ
I am sure this paragraph has touched all the internet viewers, its really really good article
on building up new website.
chaturbatetokenshack.online
پنجشنبه 12 مرداد 1396 09:27 ب.ظ
Incredible points. Sound arguments. Keep up the great work.
Angelia
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:55 ب.ظ
Hi there, I check your blog like every week. Your story-telling
style is witty, keep up the good work!
Ryan
شنبه 23 اردیبهشت 1396 09:57 ق.ظ
Hi, I do think this is an excellent site. I stumbledupon it ;) I am going to return once
again since i have book marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich
and continue to help others.
BHW
جمعه 1 اردیبهشت 1396 05:52 ب.ظ
You ought to take part in a contest for one of
the best websites on the internet. I most certainly will recommend this blog!
دوشنبه 26 بهمن 1394 05:53 ب.ظ
این چیه بابا داستان میخوااااام
یلدا
شنبه 17 بهمن 1394 11:19 ب.ظ
عالی بود..met30
پنجشنبه 14 اسفند 1393 07:41 ب.ظ
اصلا به دردم نخورد
آترین
چهارشنبه 13 اسفند 1393 03:31 ب.ظ
ممنون از راهنمایی هات!
مچکرم!
ولی خودم بلد بودمممممممممم!
zh
یکشنبه 3 اسفند 1393 06:49 ب.ظ
متن میخواستم این چیه متن متن
boyka
جمعه 24 بهمن 1393 03:37 ب.ظ
متن میخواستممتن میخواستم
دوشنبه 12 اسفند 1392 10:04 ب.ظ
ثی
منیزه
دوشنبه 12 اسفند 1392 10:03 ب.ظ
گوز
جیق
دوشنبه 12 اسفند 1392 10:00 ب.ظ
بمیر
جیق
دوشنبه 12 اسفند 1392 09:58 ب.ظ
مریم
چهارشنبه 7 اسفند 1392 10:44 ب.ظ
من داستان میخواسم
مهلا
دوشنبه 26 فروردین 1392 08:51 ب.ظ
خیلی خوب بود ولی من هم دنبال یک داستان طنز بودم
دوشنبه 30 بهمن 1391 05:40 ب.ظ
مطلب طنزامیزدرمورد ضرب المثل شتر در خواب بیند بنبه دانه
طنین
یکشنبه 22 بهمن 1391 12:41 ب.ظ
خوبه ولی من یه داستان میخواستنم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آرشیو

آخرین پستها

نویسندگان

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

جستجو