تبلیغات
red love - ادامه
red love

مدیر وبلاگ : asal roohi

ادامه

سه شنبه 27 بهمن 1388  ساعت: 12:19 ق.ظ

نظرات() 


  درس 18 طنز پردازی
دانستنی های درس 18

تعریف « طنز »
• بیان غیر متعارف و خنده آور ، همراه با بزرگ نمایی كاستی ها و زشتی ها ، به منظور اصلاح آن ها طنز نامیده می شود .

• طنز ، با توجه به تعریف آن ، نوعی « نقد » محسوب می شود و تاثیر آن به مراتب بیش تر از انتقادهای جدی است .

• نویسنده زمانی انتقاد را به شوخی و طنز می آراید كه زبان جد ، اثر نمی گذارد .

• طنز پرداز با اغراق آمیز جلوه دادن امور ، حقیقت را در ذهن خواننده ، برجسته تر می كند .

• یكی از شیوه های ساخت طنز ، « بزرگ نمایی و اغراق در توصیف چهره ، حالات و خصایص انسان است .

• یكی دیگر از شیوه های ساخت طنز ، كش دار كردن یك موضوع یا ماجرا ست .

• گاهی نوشته ی طنز آمیز ، با حوادث وموضوعات عادی و معمولی زندگی آغاز می شود و یك باره از آن وقایع ، برای روشن كردن مسائل سیاسی و اجتماعی استفاده می شود .

• یكی دیگر از شیوه های طنز پردازی ، جا به جا كردن حوادث و وقایع است كه نتیجه ی آن ، بروز ایجاد حوادث خنده داری است .

• ازدیگر شیوه های ساخت طنز ، نقیضه پردازی ، یعنی تقلید از آثار ادبی است ؛ مانند نوشته ی طنز آمیز « قبض آب » در كتاب درسی

• گاهی در یك نوشته ی طنز آمیز ، نویسنده عمدا غلط املایی به كار می برد . در چنین مواردی ، هدف نویسنده ، بالا بردن قدرت طنز نوشته است ؛ مثلا نوشتن طنزیم كنندگان به جای تنظیم كنندگان.  مروری بر « شیوه های ساخت طنز »

1. جا به جایی در حوادث و زبان و اصطلاحات دوره های مختلف

2. بزرگ نمایی و اغراق در توصیف ویژگی های ظاهری و باطنی

3. كش دار كردن موضوع یا ماجرا

4. استفاده از موضوعات و حوادث عادی و معمولی برای تبیین مسائل سیاسی و اجتماعی .

5. نقیضه پردازی ( تقلید از آثار ادبی )

6. اشارات و اقتباس های ادبی .
   بیاموزیم :
موضوع : فرآیند واجی « افزایش »

• تعریف : فرآیند واجی افزایش : گاهی برای آسان تر شدن تلفظ ، میان دو مصوب ، یك صامت اضافه می كنیم به این پدیده ، فرآیند واجی افزایش می گوییم .    پاسخ های خود آزمایی درس ( 18 ) :  1. به كمك یكی از ضرب المثلهای زیر ، مطلبی طنز آمیز بنویسید .

پاسخ : با توجه به توضیحات زیر ، می توانید یك مورد را برای نگارش انتخاب كنید . كاربرد ضرب المثل « شتر در خواب بیند پنبه دانه » در مورد كسی است كه همیشه در رویا و خیال به آرزوهایش می رسد .

• کاربرد ضرب المثل « گنه کرد در بلخ آهنگری / به شوشتر زدند گردن مسگری » انتقاد از بی عدالتی در جامعه و کار قضاوت است .

• ضرب المثل به روباه گفتند : « شاهدت کو ؟ » گفت » « دمم ! » می تواند درباره ی کسی کاربرد داشته باشد که خطایی کرده و آن را انکار می کند و برای بی گناه نشان دادن خود ، کسی را به عنوان شاهد معرفی می کند که او نیز دست کمی از خودش ندارد !
   2. علاوه بر صامت « ی » ، چه صامت های دیگری ، مشمول قاعده ی افزایش می شوند ؟

پاسخ :
1. صامت همزه ( مثال : خانه ای ، نامه ات )
2. صامت ج ( مثال : سبزیجات ، کارخانه جات )
3. صامت د ( مثال : بدین « به این » ، بدان « به آن » )
4. صامت ک ( مثال : نیاکان ، پلکان )
5. صامت گ ( مثال : آزادگی ، بچگانه )
6. صامت و ( مثال : آهوان ، زانوان )
 


درس 19 دستور تاریخ ( 2 )
دانستنی های درس 19

ویژگی های « فعل » در متون گذشته
• برای ساخت « ماضی استمراری » علاوه بر شیوه ی امروزی « می + ماضی ساده » ، سه روش دیگر نیز معمول بوده است .
1 ) همی + ماضی ساده
2 ) ماضی ساده + ی
3 ) « همی » یا « می » یا « بـ » + ماضی ساده + ی  • برای ساخت « مضارع اخباری » ، علاوه بر شیوه ی امروزی « می + بن مضارع + شناسه » چهار شیوه ی دیگر زیر نیز معمول است :

1) بن مضارع + شناسه
2) « بـ » + بن مضارع + شناسه
3) « می » یا « همی » + « بـ » + بن مضارع + شناسه
4) همی + بن مضارع + شناسه
   • برای ساخت « مضارع التزامی » ، علاوه بر شیوه ی امروزی « بـ + بن مضارع + شناسه » ، از دو شیوه ی زیر نیز استفاده می شده است :

1) بن مضارع + شناسه
2) می + بن مضارع + شناسه
   • برای ساخت فعل « امر » علاوه بر شیوه ی معمول امروزی « بـ + بن مضارع + ید یا Ø » ، از روش می + بن مضارع نیز استفاده شده است .  « فعل دعا »

در شعر کهن و نثر کهت ، به صورت « بن مضارع + آ + شناسه » ، فعل « دعا » می ساخته اند .
گاهی در فعل دعا ، « ا » پس از شناسه می آمده است .
از فعل دعایی « بودن » ، و را حذف می کرده اند : بوَد --> بودا --> باد
گاهی در فعل دعایی « بودن » ÷س از شناسه ، « ا» اضافه شده است : بوَد --> بودا --> باد --> بادا
   بیاموزیم :
موضوع : فرآیند واجی « ابدال »

• تعریف فرآیند واجی ابدال : گاهی برخی واج ها به خاطر مجاور بودن ، ویژگی های هم را می پذیرند و یکسان می شوند به این فرآیند واجی ، « ابدال » گفته می شود .

• انواع ابدال :
1) ابدال در مصوت
2) ابدال در صامت
به مرور زمان ، واج « ـَـ » در پایان کلمات فارسی ، به « ـِـ » تبدیل شده است .
گاهی ابدال ، نمود نوشتاری پیدا می کند ؛ یعنی ، ابدال ، در نگارش هم رعایت می شود .
   پاسخ های خود آزمایی درس ( 19 )
1. معادل امروزی فعل های زیر را بنویسید .
گفتندی / همی خواست / شنیدستم / بدیدمی / می نویس / می بنوشت

پاسخ : می گفتند / می خواست / شنیده ام / می دیدم / { همیشه } بنویس / می نوشت  

درس 20 دستور خط فارسی ( 3 )
دانستنی های درس 20

ردیف نوع کلمه مثال توضیحات
1

ام - ای -

است ....

 

(صورت های تصریفی

فعل بودن)

خشنودم ، خشنودی ، خشنود است ،

خشنودیم ، خشنودید ، خشنودند

پاکم ، پاکی ، پاک است ،

پاکیم ، پاکید ، پاک اند

دانایم ، دانایی ، داناست ،

داناییم ، دانایید ، دانایند

دانشجویم ، دانشجویی ، دانشجوست ،

دانشجوییم ، دانشجویید ، دانشجویند

گوینده رادیو ام ، گوینده رادیویی ،

گوینده رادیوست ، گوینده رادیو ایم ،

گوینده رادیوید ، گوینده رادیواند

خسته ام ، خسته ی ، خسته است ،

خسته یم ، خسته اید ، خسته اند

اهل ری ام ، اهل ری ای ، اهل ری است ،

اهل ری ایم ، اهل ری اید ، اهل ری اند

قاضی ام ، قاضی ای ، قاضی است ،

قاضی ایم ، قاضی اید ، قاضی اند

 

کلمات مختوم به صامت منفصل +

ام ، ای ، ...

کلمات مختوم به صامت متصل +

ام ، ای ، ...

کلمات مختوم به / آ / + ام ، ای ، ...

 

کلمات مختوم به / او / + ام ، ای ، ...

 

کلمات مختوم به / -ُ / ام ، ای ، ...

 

 

کلمات مختوم به / - ِ / ام ، ای ، ...

 

کلمات مختوم به / اِیْ / +ام ، ای ، ...

 

کلمات مختوم به / اې / ام ، ای ، ...

 2 اَم ، اَت ، اَش

 

(ضمیر متصل

ملکی ، اضافی

و مفعولی )

 

 برادرم ، برادرت ، برادرش ،

برادرمان ، برادرتان ، برادرشان

کتابم ، کتابت ، کتابش ،

کتابمان ، کتابتان ، کتابشان

جیم ، جیت ، جیش ،

جیمان ، جیتان ، جیشان

عمویم ، عمویت ، عمویش ،

عمویمان ، عمویتان ، عمویشان

خانه ام ، خانه ات ، خانه اش ،

خانه مان ، خانه تان ، خانه شان

پی ام ، پی ات ، پی اش ،

پی مان ، پی تان ، پی شان

کشتی ام ، کشتی ات ، کشتی اش ،

کشتی مان ، کشتی تان ، کشتی شان

رادیو ام ، رادیو ات ، رادیو اش ،

رادیومان ، رادیوتان، رادیوشان

کلمات مختوم به صامت منفصل +

ام ، ات ، ...

کلمات مختوم به صامت متصل +

ام ، ات، ...

کلمات مختوم به / آ / + ام ، ات ، ...

 

کلمات مختوم به / او / + ام ، ات ، ...

 

کلمات مختوم به / - ِ / ام ، ات ، ...

 

کلمات مختوم به / اِیْ  / ام ، ات ، ...

 

کلمات مختوم به / اې/ +ام ، ات ، ...

 

کلمات مختوم به / -ُ / ام ، ات ، ... 

3

ای

ای خدا ، ای که

حرف ندا همیشه جدا از منادا نوشته

 می شود

4

این ، آن ،

همین ، همان

این جانب ، همان کس

کلمات مستقل به شکل جدا

نوشته می شوند

5 به

بدین ، بدان ، ...

بگفتم ، بنویسم ، بساز و بفروش

بلا عوض ، بعینه

به او گفتم

به سر بردن

به سختی کار می کند

منزل به منزل

سخن او به روز است

(( به )) در کلمات سه ردیف اول ،

پیوسته نوشته می شود .

 

 املای (( به )) در بقیه ی کلمات به

شکل جدا آموزشی تر است.

6 بی

بی گمان ، بی تردید

( استثنا : بیهوده ، بیزار )

معمولا جدا نوشته می شوند.
7 تر ، ترین

کوچک تر ، بزرگترین

( استثنا : بهتر ، کهتر ، مهتر ، بیشتر )

معمولا جدا نوشته می شوند.
8 چه

چه قدر ، چه طور ، چه سان و ....

( استثنا :  چرا و چگونه )

آن چه ، چنان چه

جدا نوشته می شوند. در صورتی که

این کلمه (( پسوند )) باشد ، معمولا پیوسته نوشته می شود :

باغچه ، بیلچه 

9 را

کتاب را ، وی را ، تو را

( استثنا : چرا ، مرا )

جدا نوشته می شود
10 که آن که ، چون که و ...

در متون شعری کلماتی مانند :

کین ، کآن ،کاندر و ...

پیوسته نوشته می شوند.

 

11

می و همی

می ورد ، همی گفت

بر خلاف متون قدیم امروز ((می))

و ((همی)) همه جا جدا نوشته

 می شود

12

ها

کتاب ها ، قلم ها

دردستورخط گذشته، نشانه ی حمع

((ها)) بیشتر متصل نوشته می شد.

جدا نویسی این کلمات آموزشی تر

است.

13 هم

همدم ، همراز ، همشهر(ی) ، همسر

هم کلاس ، هم طبقه ، هم نشین و ...

(استثنا : همسایه ، همشیره )

((هم)) با کلمات یک هجایی (بخشی)

معمولا پیوسته نوشته می شود و در

بقیه جداست.

14

ی

(نکره ،

مصدری

ونسبی)

جوانمردی ، دوستی ، خانه ای ،

تیز پی ای ، کشتی ای ، دانایی ،

دانشجویی ، خلای

به ترتیب کلمات مختوم به صامت

منفصل ، صامت متصل ،

/ -ِ / ، / اِ یْ / ، / اې / ، / آ / ،

/ او / ، / ٲ / ، ی

15

ی ، ء

(میانجی ،

بزرگ  و

کوچک )

دانای راز، سبوی آب ، خانه ی من ،

خانۀ من( به دو شکل ) ، رادیوی من ،

جلوی خانه  ، جلو ِ خانه (به دو شکل)

کشتی نوح ( بدون ((ی)) اضافه )

کلمات مختوم به / آ / ، / او / ، / -ِ / ،

/ - ُ / و / اَ و / + ی میانجی

 

در کلمات مختوم به / اَ یْ / و / اې /

+ ی میانجی ، ی میانجی

نوشته نمی شود

 

  درس 21 دستور خط فارسی ( 3 )
دانستنی های درس 21

 

برای هر گونه پژوهش ، ابتدا باید منابع آن را بشناسیم .
مراجع تحقیق ، به دو دسته ی كلی تقسیم می شوند :
الف ) نوشتاری
ب ) دیداری و شنیداری

مراجع تحقیق نوشتاری به دو دسته ی كلی تقسیم می شوند :
الف ) چاپی
ب ) غیر چاپی

مراجع تحقیقی نوشتاری غیر چاپی ، عبارتند از :
الف) نسخه های خطی
ب) اسناد املاك و احوال و اختراعات
پ ) سنگ نوشته ها
ت) طومارها و لوح ها
ث) پیمان نامه ها  مراجع تحقیق نوشتاری چاپی ، به سه دسته ی كلی تقسیم می شوند :

الف) كتاب ها
ب) مجلات و نشریات
پ) جزوات
   كتب مرجع به دو دسته ی كلی تقسیم می شوند :

الف) مراجع اصلی
ب) مراجع فرعی ( رابط)
   نكته ی بسیار مهم : مراجع « اصلی » عبارت اند از :

الف) فرهنگ ها
ب) دایره المعارف ها
پ) سال نامه ها
ت) اطلس های جغرافیایی
ث) سرگذشت نامه ها
   نكته ی بسیار مهم : مراجع « فرعی » (رابط) عبارت اند از :

الف) كتاب شناسی ها
ب) فهرست
پ) چكیده ها
ت) نمایه ها
مجلات و نشریات ، شامل « روزنامه ها ، هفته نامه ها ، ماهنامه ها ، فصل نامه ها ، گاهنامه ها و ویژه نامه ها » است .
   مراجع تحقیق « دیداری و شنیدار ی» عبارت اند از :

الف) افراد موثق و مطلع
ب) فیلم ، میكروفیلم ، عكس و اسلاید
پ) رایانه
ت) نوارهای صوتی و لوح های فشرده ( دیسكت )
   دایره المعارف

• دایره المعارف ، عنوان همه ی كتاب هایی است كه حاوی گزیده ای از همه ی رشته های علوم انسانی یا رشته ای معین است .

با توجه به تعریف بالا ، دایره المعارف ها به دو نوع كلی تقسیم می شوند : دایره المعارف عمومی ( چند دانشی) و دایره المعارف اختصاصی .
با توجه به تعریف بالا ، دایره المعارف ها به دو نوع كلی تقسیم می شوند : دایره المعارف عمومی ( چند دانشی ) و دایره المعارف اختصاصی .
« احصاء العلوم » اثر فارابی و « الفهرست » اثر ابن ندیم ، دایره المعارف های چند دانشی اند كه قرن ها پیش نگاشته شده اند .
 
نوشته شده توسط:asal roohi

ویرایش:سه شنبه 27 بهمن 138812:22 ق.ظ

gwgaq9a
یکشنبه 3 شهریور 1398 08:47 ق.ظ
y2qjzlv u.s. pharmacies sildenafil citrate <a href="http://sildenapharmacy.com/">sildenafil vs viagra</a> sildensfil <a href=http://sildenapharmacy.com/>try this site</a>
cmanielpfgpar
چهارشنبه 12 تیر 1398 07:16 ق.ظ
tcmnnjmgtabv best price on cialis 5mg <a href=http://northwestpharmacyph.com/>natural alternative to viagra</a> cialis pills for sale <a href="http://northwestpharmacyph.com/">cialis without prescription canada</a>
viagra canadian
uuanielulftip
چهارشنبه 5 تیر 1398 12:03 ق.ظ
wljqtdfrwgrd prescription viagra http://northwestpharmacyc.com/ - generic cialis from canada without prescription viagra testimonials <a href="http://canadaviagravscialis.com/">cialis online pharmacy</a>
how to take cialis
دوشنبه 3 تیر 1398 02:45 ق.ظ

Thanks a lot. Very good stuff.
cialis patent expiration cialis 30 day sample cialis 05 how does cialis work cuanto cuesta cialis yaho generic cialis review uk only best offers cialis use tesco price cialis buy brand cialis cheap look here cialis order on line
best cialis prices
یکشنبه 2 تیر 1398 10:52 ق.ظ

You actually revealed this really well.
i recommend cialis generico look here cialis cheap canada how to buy cialis online usa cialis professional from usa cost of cialis cvs cialis rezeptfrei sterreich cialis canadian drugs cialis generico en mexico cialis 5 mg viagra vs cialis
does medicare cover cialis
شنبه 1 تیر 1398 08:13 ب.ظ

Fine information. Thanks a lot!
cialis from canada how do cialis pills work cialis price thailand purchase once a day cialis free generic cialis cialis 20mg cialis prices in england acheter cialis meilleur pri cialis lowest price enter site very cheap cialis
http://ucanib.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 03:18 ق.ظ

With thanks. I value it!
buy generic cialis cialis baratos compran uk we choice cialis uk cialis per paypa click now buy cialis brand costo in farmacia cialis cialis in sconto cialis super acti cilas 200 cialis coupon
can i buy cialis online
جمعه 31 خرداد 1398 11:10 ق.ظ

Info effectively regarded..
overnight cialis tadalafil how does cialis work buying brand cialis online cialis 5mg cialis australia org buy name brand cialis on line cialis 5 mg effetti collateral cialis from canada bulk cialis cialis online holland
http://ceumiscand.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:39 ب.ظ

You said it nicely.!
warnings for cialis ou acheter du cialis pas cher cialis generique cialis generico en mexico cialis kaufen generic cialis pro buy online cialis 5mg cialis manufacturer coupon female cialis no prescription cialis alternative
Cialis generic
پنجشنبه 30 خرداد 1398 12:19 ق.ظ

You stated it perfectly.
cialis cuantos mg hay where to buy cialis in ontario cialis herbs cialis generico en mexico cialis daily dose generic rezeptfrei cialis apotheke cialis dose 30mg cialis 50 mg soft tab price cialis per pill dosagem ideal cialis
Cialis generic
چهارشنبه 29 خرداد 1398 07:35 ق.ظ

Awesome info. Cheers!
cialis alternative venta de cialis canada cialis with 2 days delivery what is cialis precios cialis peru cialis pills price each cialis professional yohimbe cialis generico how to buy cialis online usa dose size of cialis
http://holslide.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 09:10 ق.ظ

Regards, Plenty of advice.

cialis super kamagra cialis 5 mg scheda tecnica opinioni cialis generico cialis lilly tadalafi viagra or cialis cialis taglich tadalafil 20mg cialis coupons printable cialis 5 effetti collaterali purchase once a day cialis
http://twatanplat.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 03:02 ق.ظ

Thank you, Plenty of info!

tadalafil tablets cialis purchasing tesco price cialis viagra vs cialis il cialis quanto costa we recommend cheapest cialis cialis prezzo al pubblico effetti del cialis cialis 10 doctissimo buy cialis
cialis 5 mg funziona
یکشنبه 26 خرداد 1398 01:28 ب.ظ

With thanks! I value it.
look here cialis order on line cialis flussig ou acheter du cialis pas cher buy name brand cialis on line generic cialis in vietnam how does cialis work cialis 100mg suppliers cialis 10 doctissimo only best offers cialis use compare prices cialis uk
http://tlichonar.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 11:20 ب.ظ

Nicely put, Thank you!
buy cheap cialis in uk generic cialis 20mg tablets buy brand cialis cheap cialis daily new zealand compare prices cialis uk import cialis cialis 20 mg effectiveness cialis reviews cialis et insomni how does cialis work
Cialis pills
جمعه 24 خرداد 1398 07:25 ب.ظ

Fantastic facts. With thanks.
cialis super acti generic cialis at walmart we choice cialis uk cialis 5mg billiger cialis prices in england india cialis 100mg cost tesco price cialis cialis cost cialis generico en mexico side effects of cialis
Buy cialis
جمعه 24 خرداد 1398 04:48 ق.ظ

Tips clearly utilized..
best generic drugs cialis prices for cialis 50mg cialis patent expiration cialis diario compra cialis canada does cialis cause gout cialis pills boards we like it cialis soft gel cialis price thailand cialis lilly tadalafi
http://unophjun.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:40 ب.ظ

Terrific content. Thanks!
cialis savings card cialis side effects cialis vs viagra look here cialis cheap canada generic low dose cialis buying cialis in colombia cialis coupon cialis 5mg cialis preise schweiz cialis generico lilly
http://daytranat.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:08 ق.ظ

Excellent content. Regards!
cialis for bph venta de cialis canada try it no rx cialis cialis generico postepay cialis vs viagra viagra or cialis cialis canada on line click now cialis from canada we like it cialis price cialis online holland
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 04:55 ق.ظ

You actually stated this superbly!
cialis professional yohimbe prezzo cialis a buon mercato cost of cialis cvs cialis generika cialis generico are there generic cialis generic cialis review uk enter site 20 mg cialis cost cialis 5 mg buy cialis tadalafil online
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 11:36 ب.ظ

Thank you, A lot of tips!

prix de cialis interactions for cialis cialis generique miglior cialis generico brand cialis generic cialis reviews cialis therapie cialis ahumada only best offers cialis use generic low dose cialis
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 05:46 ب.ظ

Very good facts, Many thanks.
cialis daily reviews click here take cialis cialis coupons printable generico cialis mexico acquistare cialis internet cialis generic availability cialis 30 day trial coupon cilas buy cialis uk no prescription cialis soft tabs for sale
http://pkfslovo.ru/specials/
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 08:03 ق.ظ
ロレックスコピー、ROLEXスーパーコピー、最高級ロレックスコピー通販
http://musafir.org/projects
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 08:03 ق.ظ
http://vistaprops.com/land-espace-listings
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 08:02 ق.ظ
品質保証-スーパーコピーブランド
http://sewingbymoonlight.com/2013/12/planned-improv/
چهارشنبه 28 فروردین 1398 06:49 ق.ظ
ロレックス,ウブロ コピー,シャネル 時計などの世界クラスのブランドコピーです。弊店のブランド時計コピーは品質3年保証!
https://www.tutelleauquotidien.fr/Espace-editorial/
چهارشنبه 28 فروردین 1398 06:48 ق.ظ
ブランドコピー時計は送料手数料無料で、品質2年無料保証です」。
http://www.happyescorts.com/banner
یکشنبه 18 فروردین 1398 12:14 ب.ظ
スーパーコピーブランド専門店、スーパーコピー時計激安数千の種類のスイス腕時計のデザイン:ロレックススーパーコピー
buy tadalafil online
جمعه 16 آذر 1397 03:08 ب.ظ

Seriously plenty of amazing tips!
cialis rezeptfrei cialis uk next day cialis patent expiration cialis billig cialis 5 mg schweiz cialis generika in deutschland kaufen female cialis no prescription cialis from canada cialis sans ordonnance cialis online deutschland
buy cialis uk
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:03 ب.ظ

Terrific forum posts. Regards.
buy cialis cheap 10 mg cialis generisches kanada cialis alternative cialis per paypa click here take cialis cialis tadalafil online the best choice cialis woman buy cialis online cheapest where do you buy cialis cialis pills in singapore
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آرشیو

آخرین پستها

نویسندگان

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

جستجو