تبلیغات
red love - ادامه
red love

مدیر وبلاگ : asal roohi

ادامه

سه شنبه 27 بهمن 1388  ساعت: 12:19 ق.ظ

نظرات() 


  درس 18 طنز پردازی
دانستنی های درس 18

تعریف « طنز »
• بیان غیر متعارف و خنده آور ، همراه با بزرگ نمایی كاستی ها و زشتی ها ، به منظور اصلاح آن ها طنز نامیده می شود .

• طنز ، با توجه به تعریف آن ، نوعی « نقد » محسوب می شود و تاثیر آن به مراتب بیش تر از انتقادهای جدی است .

• نویسنده زمانی انتقاد را به شوخی و طنز می آراید كه زبان جد ، اثر نمی گذارد .

• طنز پرداز با اغراق آمیز جلوه دادن امور ، حقیقت را در ذهن خواننده ، برجسته تر می كند .

• یكی از شیوه های ساخت طنز ، « بزرگ نمایی و اغراق در توصیف چهره ، حالات و خصایص انسان است .

• یكی دیگر از شیوه های ساخت طنز ، كش دار كردن یك موضوع یا ماجرا ست .

• گاهی نوشته ی طنز آمیز ، با حوادث وموضوعات عادی و معمولی زندگی آغاز می شود و یك باره از آن وقایع ، برای روشن كردن مسائل سیاسی و اجتماعی استفاده می شود .

• یكی دیگر از شیوه های طنز پردازی ، جا به جا كردن حوادث و وقایع است كه نتیجه ی آن ، بروز ایجاد حوادث خنده داری است .

• ازدیگر شیوه های ساخت طنز ، نقیضه پردازی ، یعنی تقلید از آثار ادبی است ؛ مانند نوشته ی طنز آمیز « قبض آب » در كتاب درسی

• گاهی در یك نوشته ی طنز آمیز ، نویسنده عمدا غلط املایی به كار می برد . در چنین مواردی ، هدف نویسنده ، بالا بردن قدرت طنز نوشته است ؛ مثلا نوشتن طنزیم كنندگان به جای تنظیم كنندگان.  مروری بر « شیوه های ساخت طنز »

1. جا به جایی در حوادث و زبان و اصطلاحات دوره های مختلف

2. بزرگ نمایی و اغراق در توصیف ویژگی های ظاهری و باطنی

3. كش دار كردن موضوع یا ماجرا

4. استفاده از موضوعات و حوادث عادی و معمولی برای تبیین مسائل سیاسی و اجتماعی .

5. نقیضه پردازی ( تقلید از آثار ادبی )

6. اشارات و اقتباس های ادبی .
   بیاموزیم :
موضوع : فرآیند واجی « افزایش »

• تعریف : فرآیند واجی افزایش : گاهی برای آسان تر شدن تلفظ ، میان دو مصوب ، یك صامت اضافه می كنیم به این پدیده ، فرآیند واجی افزایش می گوییم .    پاسخ های خود آزمایی درس ( 18 ) :  1. به كمك یكی از ضرب المثلهای زیر ، مطلبی طنز آمیز بنویسید .

پاسخ : با توجه به توضیحات زیر ، می توانید یك مورد را برای نگارش انتخاب كنید . كاربرد ضرب المثل « شتر در خواب بیند پنبه دانه » در مورد كسی است كه همیشه در رویا و خیال به آرزوهایش می رسد .

• کاربرد ضرب المثل « گنه کرد در بلخ آهنگری / به شوشتر زدند گردن مسگری » انتقاد از بی عدالتی در جامعه و کار قضاوت است .

• ضرب المثل به روباه گفتند : « شاهدت کو ؟ » گفت » « دمم ! » می تواند درباره ی کسی کاربرد داشته باشد که خطایی کرده و آن را انکار می کند و برای بی گناه نشان دادن خود ، کسی را به عنوان شاهد معرفی می کند که او نیز دست کمی از خودش ندارد !
   2. علاوه بر صامت « ی » ، چه صامت های دیگری ، مشمول قاعده ی افزایش می شوند ؟

پاسخ :
1. صامت همزه ( مثال : خانه ای ، نامه ات )
2. صامت ج ( مثال : سبزیجات ، کارخانه جات )
3. صامت د ( مثال : بدین « به این » ، بدان « به آن » )
4. صامت ک ( مثال : نیاکان ، پلکان )
5. صامت گ ( مثال : آزادگی ، بچگانه )
6. صامت و ( مثال : آهوان ، زانوان )
 


درس 19 دستور تاریخ ( 2 )
دانستنی های درس 19

ویژگی های « فعل » در متون گذشته
• برای ساخت « ماضی استمراری » علاوه بر شیوه ی امروزی « می + ماضی ساده » ، سه روش دیگر نیز معمول بوده است .
1 ) همی + ماضی ساده
2 ) ماضی ساده + ی
3 ) « همی » یا « می » یا « بـ » + ماضی ساده + ی  • برای ساخت « مضارع اخباری » ، علاوه بر شیوه ی امروزی « می + بن مضارع + شناسه » چهار شیوه ی دیگر زیر نیز معمول است :

1) بن مضارع + شناسه
2) « بـ » + بن مضارع + شناسه
3) « می » یا « همی » + « بـ » + بن مضارع + شناسه
4) همی + بن مضارع + شناسه
   • برای ساخت « مضارع التزامی » ، علاوه بر شیوه ی امروزی « بـ + بن مضارع + شناسه » ، از دو شیوه ی زیر نیز استفاده می شده است :

1) بن مضارع + شناسه
2) می + بن مضارع + شناسه
   • برای ساخت فعل « امر » علاوه بر شیوه ی معمول امروزی « بـ + بن مضارع + ید یا Ø » ، از روش می + بن مضارع نیز استفاده شده است .  « فعل دعا »

در شعر کهن و نثر کهت ، به صورت « بن مضارع + آ + شناسه » ، فعل « دعا » می ساخته اند .
گاهی در فعل دعا ، « ا » پس از شناسه می آمده است .
از فعل دعایی « بودن » ، و را حذف می کرده اند : بوَد --> بودا --> باد
گاهی در فعل دعایی « بودن » ÷س از شناسه ، « ا» اضافه شده است : بوَد --> بودا --> باد --> بادا
   بیاموزیم :
موضوع : فرآیند واجی « ابدال »

• تعریف فرآیند واجی ابدال : گاهی برخی واج ها به خاطر مجاور بودن ، ویژگی های هم را می پذیرند و یکسان می شوند به این فرآیند واجی ، « ابدال » گفته می شود .

• انواع ابدال :
1) ابدال در مصوت
2) ابدال در صامت
به مرور زمان ، واج « ـَـ » در پایان کلمات فارسی ، به « ـِـ » تبدیل شده است .
گاهی ابدال ، نمود نوشتاری پیدا می کند ؛ یعنی ، ابدال ، در نگارش هم رعایت می شود .
   پاسخ های خود آزمایی درس ( 19 )
1. معادل امروزی فعل های زیر را بنویسید .
گفتندی / همی خواست / شنیدستم / بدیدمی / می نویس / می بنوشت

پاسخ : می گفتند / می خواست / شنیده ام / می دیدم / { همیشه } بنویس / می نوشت  

درس 20 دستور خط فارسی ( 3 )
دانستنی های درس 20

ردیف نوع کلمه مثال توضیحات
1

ام - ای -

است ....

 

(صورت های تصریفی

فعل بودن)

خشنودم ، خشنودی ، خشنود است ،

خشنودیم ، خشنودید ، خشنودند

پاکم ، پاکی ، پاک است ،

پاکیم ، پاکید ، پاک اند

دانایم ، دانایی ، داناست ،

داناییم ، دانایید ، دانایند

دانشجویم ، دانشجویی ، دانشجوست ،

دانشجوییم ، دانشجویید ، دانشجویند

گوینده رادیو ام ، گوینده رادیویی ،

گوینده رادیوست ، گوینده رادیو ایم ،

گوینده رادیوید ، گوینده رادیواند

خسته ام ، خسته ی ، خسته است ،

خسته یم ، خسته اید ، خسته اند

اهل ری ام ، اهل ری ای ، اهل ری است ،

اهل ری ایم ، اهل ری اید ، اهل ری اند

قاضی ام ، قاضی ای ، قاضی است ،

قاضی ایم ، قاضی اید ، قاضی اند

 

کلمات مختوم به صامت منفصل +

ام ، ای ، ...

کلمات مختوم به صامت متصل +

ام ، ای ، ...

کلمات مختوم به / آ / + ام ، ای ، ...

 

کلمات مختوم به / او / + ام ، ای ، ...

 

کلمات مختوم به / -ُ / ام ، ای ، ...

 

 

کلمات مختوم به / - ِ / ام ، ای ، ...

 

کلمات مختوم به / اِیْ / +ام ، ای ، ...

 

کلمات مختوم به / اې / ام ، ای ، ...

 2 اَم ، اَت ، اَش

 

(ضمیر متصل

ملکی ، اضافی

و مفعولی )

 

 برادرم ، برادرت ، برادرش ،

برادرمان ، برادرتان ، برادرشان

کتابم ، کتابت ، کتابش ،

کتابمان ، کتابتان ، کتابشان

جیم ، جیت ، جیش ،

جیمان ، جیتان ، جیشان

عمویم ، عمویت ، عمویش ،

عمویمان ، عمویتان ، عمویشان

خانه ام ، خانه ات ، خانه اش ،

خانه مان ، خانه تان ، خانه شان

پی ام ، پی ات ، پی اش ،

پی مان ، پی تان ، پی شان

کشتی ام ، کشتی ات ، کشتی اش ،

کشتی مان ، کشتی تان ، کشتی شان

رادیو ام ، رادیو ات ، رادیو اش ،

رادیومان ، رادیوتان، رادیوشان

کلمات مختوم به صامت منفصل +

ام ، ات ، ...

کلمات مختوم به صامت متصل +

ام ، ات، ...

کلمات مختوم به / آ / + ام ، ات ، ...

 

کلمات مختوم به / او / + ام ، ات ، ...

 

کلمات مختوم به / - ِ / ام ، ات ، ...

 

کلمات مختوم به / اِیْ  / ام ، ات ، ...

 

کلمات مختوم به / اې/ +ام ، ات ، ...

 

کلمات مختوم به / -ُ / ام ، ات ، ... 

3

ای

ای خدا ، ای که

حرف ندا همیشه جدا از منادا نوشته

 می شود

4

این ، آن ،

همین ، همان

این جانب ، همان کس

کلمات مستقل به شکل جدا

نوشته می شوند

5 به

بدین ، بدان ، ...

بگفتم ، بنویسم ، بساز و بفروش

بلا عوض ، بعینه

به او گفتم

به سر بردن

به سختی کار می کند

منزل به منزل

سخن او به روز است

(( به )) در کلمات سه ردیف اول ،

پیوسته نوشته می شود .

 

 املای (( به )) در بقیه ی کلمات به

شکل جدا آموزشی تر است.

6 بی

بی گمان ، بی تردید

( استثنا : بیهوده ، بیزار )

معمولا جدا نوشته می شوند.
7 تر ، ترین

کوچک تر ، بزرگترین

( استثنا : بهتر ، کهتر ، مهتر ، بیشتر )

معمولا جدا نوشته می شوند.
8 چه

چه قدر ، چه طور ، چه سان و ....

( استثنا :  چرا و چگونه )

آن چه ، چنان چه

جدا نوشته می شوند. در صورتی که

این کلمه (( پسوند )) باشد ، معمولا پیوسته نوشته می شود :

باغچه ، بیلچه 

9 را

کتاب را ، وی را ، تو را

( استثنا : چرا ، مرا )

جدا نوشته می شود
10 که آن که ، چون که و ...

در متون شعری کلماتی مانند :

کین ، کآن ،کاندر و ...

پیوسته نوشته می شوند.

 

11

می و همی

می ورد ، همی گفت

بر خلاف متون قدیم امروز ((می))

و ((همی)) همه جا جدا نوشته

 می شود

12

ها

کتاب ها ، قلم ها

دردستورخط گذشته، نشانه ی حمع

((ها)) بیشتر متصل نوشته می شد.

جدا نویسی این کلمات آموزشی تر

است.

13 هم

همدم ، همراز ، همشهر(ی) ، همسر

هم کلاس ، هم طبقه ، هم نشین و ...

(استثنا : همسایه ، همشیره )

((هم)) با کلمات یک هجایی (بخشی)

معمولا پیوسته نوشته می شود و در

بقیه جداست.

14

ی

(نکره ،

مصدری

ونسبی)

جوانمردی ، دوستی ، خانه ای ،

تیز پی ای ، کشتی ای ، دانایی ،

دانشجویی ، خلای

به ترتیب کلمات مختوم به صامت

منفصل ، صامت متصل ،

/ -ِ / ، / اِ یْ / ، / اې / ، / آ / ،

/ او / ، / ٲ / ، ی

15

ی ، ء

(میانجی ،

بزرگ  و

کوچک )

دانای راز، سبوی آب ، خانه ی من ،

خانۀ من( به دو شکل ) ، رادیوی من ،

جلوی خانه  ، جلو ِ خانه (به دو شکل)

کشتی نوح ( بدون ((ی)) اضافه )

کلمات مختوم به / آ / ، / او / ، / -ِ / ،

/ - ُ / و / اَ و / + ی میانجی

 

در کلمات مختوم به / اَ یْ / و / اې /

+ ی میانجی ، ی میانجی

نوشته نمی شود

 

  درس 21 دستور خط فارسی ( 3 )
دانستنی های درس 21

 

برای هر گونه پژوهش ، ابتدا باید منابع آن را بشناسیم .
مراجع تحقیق ، به دو دسته ی كلی تقسیم می شوند :
الف ) نوشتاری
ب ) دیداری و شنیداری

مراجع تحقیق نوشتاری به دو دسته ی كلی تقسیم می شوند :
الف ) چاپی
ب ) غیر چاپی

مراجع تحقیقی نوشتاری غیر چاپی ، عبارتند از :
الف) نسخه های خطی
ب) اسناد املاك و احوال و اختراعات
پ ) سنگ نوشته ها
ت) طومارها و لوح ها
ث) پیمان نامه ها  مراجع تحقیق نوشتاری چاپی ، به سه دسته ی كلی تقسیم می شوند :

الف) كتاب ها
ب) مجلات و نشریات
پ) جزوات
   كتب مرجع به دو دسته ی كلی تقسیم می شوند :

الف) مراجع اصلی
ب) مراجع فرعی ( رابط)
   نكته ی بسیار مهم : مراجع « اصلی » عبارت اند از :

الف) فرهنگ ها
ب) دایره المعارف ها
پ) سال نامه ها
ت) اطلس های جغرافیایی
ث) سرگذشت نامه ها
   نكته ی بسیار مهم : مراجع « فرعی » (رابط) عبارت اند از :

الف) كتاب شناسی ها
ب) فهرست
پ) چكیده ها
ت) نمایه ها
مجلات و نشریات ، شامل « روزنامه ها ، هفته نامه ها ، ماهنامه ها ، فصل نامه ها ، گاهنامه ها و ویژه نامه ها » است .
   مراجع تحقیق « دیداری و شنیدار ی» عبارت اند از :

الف) افراد موثق و مطلع
ب) فیلم ، میكروفیلم ، عكس و اسلاید
پ) رایانه
ت) نوارهای صوتی و لوح های فشرده ( دیسكت )
   دایره المعارف

• دایره المعارف ، عنوان همه ی كتاب هایی است كه حاوی گزیده ای از همه ی رشته های علوم انسانی یا رشته ای معین است .

با توجه به تعریف بالا ، دایره المعارف ها به دو نوع كلی تقسیم می شوند : دایره المعارف عمومی ( چند دانشی) و دایره المعارف اختصاصی .
با توجه به تعریف بالا ، دایره المعارف ها به دو نوع كلی تقسیم می شوند : دایره المعارف عمومی ( چند دانشی ) و دایره المعارف اختصاصی .
« احصاء العلوم » اثر فارابی و « الفهرست » اثر ابن ندیم ، دایره المعارف های چند دانشی اند كه قرن ها پیش نگاشته شده اند .
 
نوشته شده توسط:asal roohi

ویرایش:سه شنبه 27 بهمن 138812:22 ق.ظ

Ryan
شنبه 23 اردیبهشت 1396 09:57 ق.ظ
Hi, I do think this is an excellent site. I stumbledupon it ;) I am going to return once
again since i have book marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich
and continue to help others.
BHW
جمعه 1 اردیبهشت 1396 05:52 ب.ظ
You ought to take part in a contest for one of
the best websites on the internet. I most certainly will recommend this blog!
دوشنبه 26 بهمن 1394 05:53 ب.ظ
این چیه بابا داستان میخوااااام
یلدا
شنبه 17 بهمن 1394 11:19 ب.ظ
عالی بود..met30
پنجشنبه 14 اسفند 1393 07:41 ب.ظ
اصلا به دردم نخورد
آترین
چهارشنبه 13 اسفند 1393 03:31 ب.ظ
ممنون از راهنمایی هات!
مچکرم!
ولی خودم بلد بودمممممممممم!
zh
یکشنبه 3 اسفند 1393 06:49 ب.ظ
متن میخواستم این چیه متن متن
boyka
جمعه 24 بهمن 1393 03:37 ب.ظ
متن میخواستممتن میخواستم
دوشنبه 12 اسفند 1392 10:04 ب.ظ
ثی
منیزه
دوشنبه 12 اسفند 1392 10:03 ب.ظ
گوز
جیق
دوشنبه 12 اسفند 1392 10:00 ب.ظ
بمیر
جیق
دوشنبه 12 اسفند 1392 09:58 ب.ظ
مریم
چهارشنبه 7 اسفند 1392 10:44 ب.ظ
من داستان میخواسم
مهلا
دوشنبه 26 فروردین 1392 08:51 ب.ظ
خیلی خوب بود ولی من هم دنبال یک داستان طنز بودم
دوشنبه 30 بهمن 1391 05:40 ب.ظ
مطلب طنزامیزدرمورد ضرب المثل شتر در خواب بیند بنبه دانه
طنین
یکشنبه 22 بهمن 1391 12:41 ب.ظ
خوبه ولی من یه داستان میخواستنم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آرشیو

آخرین پستها

نویسندگان

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

جستجو